आराधना गीत

आमहाय ईहि आपेहाटी वोनाना गीत उपलब्ध कोंअलें हेय. याहाल तुमा वोनाया, आन मोफत डाउनलोड कोआ, आन आपे जीवनामाय गीतहां कोय आपे देवा महिमा कोआ.