चित्र सहित बायबल कहानी

यामाय आपेहाटी चित्र सहित कहान्यो उबलब्ध कोअल्यो हेय, यामाय आपहाल जी कहानी वाचना हेय तांआ क्लिक कोईन वाची सेकतेहें.

१.उत्पति कहानी वाचाहाटी ईही क्लिक कोआ.

२.पाप दुन्याम प्रवेश कोअहे कहानी वाचाहाटी ईही क्लिक कोआ.

३.रेल येहे कहानी वाचाहाटी ईही क्लिक कोआ.

४.अब्रामा आरी पोरमेहेरा वायदो कहानी वाचाहाटी ईही क्लिक कोआ.

५.वायदा पोहो कहानी वाचाहाटी ईही क्लिक कोआ.